ADAD Konto klienta
Aktualizacja 22.0 - poprawiona

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 20.10.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.
Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G45U29 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.0

Nowe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych pojawiają się dwie nowe stawki ryczałtu 12% i 14%. W związku z tym w programie wprowadzono następujące zmiany (widoczne gdy wybierze się rok 2022):

 • W oknie danych firmy, na stronie „Forma opodatkowania”, w polu „Domyślna stawka ryczałtu”, jest nowy zestaw stawek do wyboru.
 • W oknie rejestracji dokumentu w firmie ryczałtowej jest nowy zestaw stawek.
 • Wydruk ewidencji przychodów oraz ewidencji przychodów okresowo jest zgodny z nowym wzorem ewidencji.
 • W oknach przychodów źródeł ryczałtowych oraz przychodów właścicieli z tych źródeł są nowe kolumny dla dwóch nowych stawek.
 • Nowe stawki są uwzględnione w obliczeniu ryczałtu.

Schemat plików wymiany XML został zmieniony tak, by pliki te mogły zawierać nowe stawki ryczałtu.

Zbiór wartości atrybutu "ryczalt" elementu "/paczka/dokument/ksieguj" rozszerzono o wartości "14%" i "12%", które oznaczają nowe stawki ryczałtu o odpowiednich wartościach procentowych.

Numer wersji nowego schematu to 12. Jeśli w importowanym pliku XML atrybut "wersja" elementu "paczka" będzie miał inną wartość, to Program ostrzega, że import może być niedokładny.

Nowe obliczanie składki zdrowotnej od przychodów ewidencjonowanych

W konsekwencji Polskiego Ładu składka zdrowotna dla rozliczających się podatkiem zryczałtowanym jest teraz zależna od przychodów oraz przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, wg GUS. Podstawa wyliczenia składki zdrowotnej stanowi 60%, 100% lub 180% tego wynagrodzenia w zależności od rocznych przychodów: do 60 tys. zł, od 60 tys. zł do 300 tys. zł, od 300 tys. zł. Składka zdrowotna wynosi 9% tej podstawy. Przychody brane pod uwagę mogą być pomniejszone o społeczne składki ZUS.
Co do rocznych przychodów, ryczałtowcy mają dwie możliwości:

 1. biorą pod uwagę przychody za ubiegły rok, jeśli przez cały prowadzili działalność;
 2. biorą pod uwagę przychody od początku obecnego roku. Wtedy składka zdrowotna może zmieniać się w czasie roku zależnie od przekraczanych przez przychód progów.

W związku z tym, że wysokość składki jest wyliczana dwuetapowo: miesięcznie i rocznie, a rocznie wszystkie składki są liczone na podstawie całkowitego przychodu roku rozliczanego, ryczałtowiec ostatecznie zapłaci takie same składki niezależnie od wybranej metody.

W celu obliczania składek zdrowotnych za dany rok, do programu dodano nowe okno. Aby je uruchomić należy ustawić rok, po czym wybrać właściciela i nacisnąć guzik „PIT” w pasku poleceń albo poleceniem „Podatek dochodowy” z menu „Operacje” w oknie-liście właścicieli. W oknie, które się wtedy otworzy, nacisnąć guzik „Składki zdrowotne”.

W oknie obliczenia składek zdrowotnych można wybrać, który z ww. przychodów (za wybrany czy poprzedni względem wybranego rok) ma być podstawą obliczeń. Na ekranie prezentowane są równolegle oba obliczenia by ułatwić wybór, ale na wydruku i w raportach ZUS jest już tylko jedno - wybrane. Do obliczenia składek na podstawie przychodu z poprzedniego roku, trzeba podać ten przychód (pomniejszony o składki społeczne). Jeśli w bazie danych jest obliczenie składek zdrowotnych za poprzedni rok, to przychód za poprzedni rok jest podpowiadany z tamtego obliczenia.

W obliczeniu, wiersze dla miesięcy, w których właściciel nie ma udziałów w źródłach ryczałtowych, są puste (zerowe składki).

Listy płac według Polskiego Ładu

Od 1 stycznia 2022 roku przy tworzeniu list płac obowiązują i są stosowane w programie nowe przepisy:

 • Ulga dla klasy średniej
  Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu dodatkowej kwoty, której wysokość uzależniona jest od wysokości osiąganych opodatkowanych przychodów. Jest ona stosowana dwuetapowo:
  1. miesięcznie - przy obliczaniu przez płatników miesięcznych zaliczek podatkowych,
  2. rocznie - po zakończeniu roku przez podatników w rocznych zeznaniach.
  Ulga miesięczna przysługuje pracownikom, których podlegające opodatkowaniu przychody miesięczne wynoszą co najmniej 5701 zł oraz nie przekraczają kwoty 11 141 zł.
  Dla pracowników z miesięcznym przychodem w przedziale od 5701 zł do 8549 zł, ulga miesięczna to (A * 6,68% - 380,50 zł ) / 0,17, gdzie A to przychody uzyskane w ciągu miesiąca.
  Dla pracowników z miesięcznym przychodem w przedziale od 8549,01 zł do 11 141 zł, ulga miesięczna to [A * (-7,35%) + 819,08 zł] / 0,17, gdzie A to przychody uzyskane w ciągu miesiąca.
  Ulga dla klasy średniej stosowana jest w programie domyślnie przy obliczaniu płacy pracownika (gdy tylko pozwala na to wysokość jego przychodów). Można wyłączyć jej stosowanie dla pracownika zaznaczając pole „Nie stosować ulgi dla klasy średniej” na stronie „Podatkowe” okna parametrów pracownika.
 • Podwyższenie progu podatkowego
  Od 1 stycznia 2022 r. nastąpiło podwyższenie progu podatkowego. Do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł należy stosować stawkę podatku w wysokości 17%, a od nadwyżki - 32% podatek.
 • Podwyższenie miesięcznej kwoty wolnej odliczanej od zaliczki
  Od 2022 roku miesięczna kwota wolna odliczana od zaliczki wynosi 425 zł tj. ((30 000 zł * 17%) / 12) i przysługuje zarówno przy dochodzie do 120 000 zł, jak i przy dochodzie przekraczającym ten limit. Oznacza to, że należy ją stosować przy pobieraniu zaliczek zarówno 17%, jak i 32% podstawy opodatkowania.
 • Nowe ulgi podatkowe
  Do ustawy PIT wprowadzono trzy nowe ulgi (zwolnienia) podatkowe. Płatnicy będą musieli je uwzględnić przy rozliczeniu przychodu osób do nich uprawnionych. Są to zwolnienia dla:
  1. 1. podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski (tzw. „ulga na powrót”),
  2. 2. podatników z co najmniej 4 dzieci (tzw. „ulga dla rodziny”),
  3. 3. pracujących emerytów (tzw. „ulga dla emeryta”).
  Łączna suma przychodów zwolnionych z podatku w ramach trzech powyższych ulg oraz zwolnienia przysługującego podatnikowi do 26 lat nie może przekroczyć kwoty 85 528 zł rocznie. Jeśli pracownik korzysta z którejś z trzech ww. ulg, to należy zaznaczyć kratkę z jej nazwą na stronie „Podatkowe” okna parametrów pracownika.
 • Zmiana zasad obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku
  Nadal obowiązuje zasada, że gdy obliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od kwoty zaliczki na podatek dochodowy, to składkę należy obniżyć do wysokości zaliczki. Jednak od 1 stycznia 2022 r. kwotę zaliczki ograniczającej składkę zdrowotną oblicza się zgodnie z przepisami ustawy PIT obowiązującymi w dniu 2021-12-31. To samo ograniczenie stosuje się w przypadku zwolnień z podatku, tak jakby przychód nie był wyłączony z opodatkowania.
 • Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku
  W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych obniżana jest o składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej 7,75% jej podstawy. Od początku 2022 r. nie ma już takiej możliwości. W parametrach kadrowo płacowych od 2022 r. stopa części składki zdrowotnej odliczanej od podatku jest więc zerowa i niedostępna do edycji.

Uwaga: Jeśli utworzono starszą wersją programu listy płac z datą wypłaty w 2022 roku, to należy takie listy przeliczyć na nowo (poleceniem „Przelicz listę” z menu „Tabela” okna listy płac).

Inne ulepszenia i zmiany

 • W oknie-liście dowodów wewnętrznych, oprócz poleceń dopisywania, edycji i usuwania dowodów, jest odtąd dostępne polecenie klonowania dowodu. Klonowanie polega na utworzeniu nowego dowodu wewnętrznego, który różni się od bieżącego tylko numerem i ewentualnie datą (dokument powstały wskutek klonowania jest datowany na dzień wykonania operacji klonowania).
 • Od 2021 roku podatnikowi rozliczającemu się z podatku VAT miesięcznie przysługują trzy miesiące na odliczenie tego podatku, a temu który zadeklarował rozliczenie kwartalne aż dwa kwartały (art. 86 ust. 11 ustawy VAT). Oba te okresy dotyczą miesięcy lub kwartałów po okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. Odpowiednio do tych zasad zmodyfikowane zostało sprawdzenie relacji między datą zdarzenia a datą VAT w oknie rejestracji dokumentu księgowego.
 • Raport wierzytelności uregulowanych po korekcie uwzględnia odtąd korekty aż od roku 2010.
 • W obliczeniach podatku stosowana jest właściwa (nowa) skala PIT na rok 2022.
 • Parametry kadrowo-płacowe zaktualizowane według wiedzy na dzień 4 stycznia 2022 r.
 • Poprawiono import starszych wersji plików PUX. Puzzle 21.10 nie importowały takich plików nie informując o przyczynie niepowodzenia.
 • (wer. 22.0.7) poprawiono sprawdzanie daty odliczenia w firmach rozliczanych kwartalnie.
 • (wer. 22.0.7 na PostgreSQL) poprawiono aktualizację parametrów kadrowo-placowych.

DATA PUBLIKACJI: 2022-01-07 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.