ADAD Konto klienta
Aktualizacja 22.21.

Ukazała się kolejna aktualizacja programu PUZZLE do wersji 22.21.Abonenci mogą ją pobrać za pomocą mechanizmu „Powiadomień o aktualizacjach”, albo jak dotychczas po zalogowaniu na Konto klienta.Pozostałych użytkowników zachęcamy do zakupu aktualizacji z abonamentem.

Uwaga:Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych ( G54U32 ). Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Zmiany w wersji 22.21

Roczne rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561) definiuje roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą oraz sposób obliczania składek od tej postawy. Różnica między tak obliczoną składką roczną a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego ma być wykazana w dokumencie rozliczeniowym składanym za miesiąc, w którym upływa termin złożenia rocznego zeznania podatkowego (art. 45 ust. 1 ustawy PIT). Wzór tego dokumentu rozliczeniowego - tj. ZUS DRA i RCA - został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 258), i obowiązuje od 1 maja 2023 r. tj. od deklaracji ZUS DRA i RCA za kwiecień 2023 r. Obie deklaracje zostały rozszerzone o dział "ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE" (w ZUS RCA jest to dział III.F., w ZUS DRA - dział XII.). Dział ten w kwietniowych deklaracjach mają obowiązek wypełnić przedsiębiorcy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym w roku poprzednim.

Zmiana wzoru formularza ZUS DRA i RCA pociągnęła za sobą odpowiednią zmianę formatu plików XML zawierających te deklaracje. Najnowszy format tych plików ma numer 5.5, i ma być stosowany od maja 2023 r.

Dostosowanie programu do powyższych zmian polega na:

  • zmodyfikowaniu okien obliczeń składek zdrowotnych dla zasad ogólnych i dla ryczałtu,
  • rozszerzeniu raportu "ZUS DRA z załącznikami" o rozliczenie roczne,
  • zastosowaniu w eksporcie do programu Płatnik najnowszego formatu KEDU - tj. 5.5

Rozliczenia roczne zostały umieszczone w oknach obliczeń składek zdrowotnych za dany rok, gdyż w rozliczeniach tych uwzględniana jest suma należnych, miesięcznych składek z danego roku.

Uwaga: aby program umieścił w deklaracjach ZUS prawidłowe rozliczenie roczne składek zdrowotnych należy zaktualizować i zapisać zawartość okna obliczenia składek zdrowotnych za rozliczany rok.

Roczne rozliczenie składek zdrowotnych przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Dochód roczny, pomniejszony o składki społeczne ZUS opłacone w roku, to dochód podlegający opodatkowaniu w danym roku rozliczenia. Może być on dodatkowo skorygowany, bo suma korekt miesięcznych jest kwotą w edycji.

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne powinna być równa dochodowi pomniejszonemu o składki społeczne ZUS, jednak nie mniejsza niż minimalna podstawa wymiaru składki, którą wyliczamy mnożąc minimalne wynagrodzenie obowiązujące na pierwszy dzień roku składkowego (3010,00 zł w 2022 r.) przez liczbę miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Roczna składka zdrowotna wyliczana jest zależnie od stosowanej formy opodatkowania liniowego czy wg skali. Kwota do dopłaty/zwrotu to różnica między roczną składką zdrowotną a sumą miesięcznych należnych składek.

W przypadku zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na według skali, tabelka miesięczna składek pozostaje niezmieniona, jedynie roczne rozliczenie jest dokonywane zgodnie z zasadami dla opodatkowania wg skali.

Uwaga: Program nie przenosi do deklaracji ZUS RCA i DRA kwoty należnego podatku za rok. Pozycja ta powinna być wypełniana w sytuacji, gdy podatnik obniżał składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek zgodnie z art. 82 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Program nie obsługiwał w ciągu roku tego obniżania składek.

Roczne rozliczenie składek zdrowotnych przy opodatkowaniu ryczałtem

Przychód roczny, pomniejszony o składki społeczne ZUS opłacone w roku, to przychód podlegający opodatkowaniu w danym roku rozliczenia.

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w danym roku pomnożona przez 60% (jeśli przychód nie przekroczył 60 tys. zł) albo przez 100% (jeśli przychód był wyższy niż 60 tys. zł i niższy niż 300 tys. zł) albo przez 180% (jeśli przychód przekroczył 300 tys. zł) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale poprzedniego roku. Roczna składka zdrowotna to 9% rocznej podstawy wymiaru składki. Kwota do dopłaty/zwrotu to różnica między roczną składką zdrowotną a sumą miesięcznych należnych składek.

W przypadku zmiany formy opodatkowania z podatku zryczałtowanego na zasady ogólne według skali podatkowej, tabelka miesięczna składek pozostaje niezmieniona, jedynie roczne rozliczenie jest dokonywane zgodnie z zasadami dla opodatkowania wg skali. W takim przypadku roczna podstawa wymiaru składki jest wyliczana na podstawie dochodu rocznego pomniejszonego o składki społeczne ZUS. Dochód ten podatnik musi samodzielnie wpisać do tabelki rocznej składek (początkowo przyjmuje on wartość przychodu rocznego i jest dostępny do edycji).

Uwaga: Przypominamy, ze program daje możliwość przejścia jedynie z jednej formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej. Z tego powodu przy zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne według skali, do deklaracji ZUS DRA/RCA przenoszone jest jedynie roczne rozliczenie składek zdrowotnych z tabelki dla ryczałtu (pomijana jest tabelka dla zasad ogólnych).


DATA PUBLIKACJI: 2023-04-26 » Pozostałe aktualności
Pliki do pobrania
Kategorie
»Na górę »Strona główna
infolinia 801 000 321
Kontakt
Adad Systems
ul. Traktorowa 40/1
91-129 Łódź
tel. 42 61 15 800
Proponujemy również
© ADAD : Księga podatkowa : Podatki VAT, PIT : Deklaracje podatkowe : Mała Firma : : Projekt i wykonanie BerMar multimedia
-
ADAD
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.